yeah - I think python 3.6 specifically maybe? I’m ...
# announcements
b
yeah - I think python 3.6 specifically maybe? I’m using python 3.5.2